Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez Blue fenix Ltd, z siedzibą w Londynie, usług przewozu przesyłek w obrocie Polska Londyn. Podpisanie dowodu nadania przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu Stron chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

§ 2.

 1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
  • a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów (papierosy, alkohol);
  • b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Blue Fenix oraz firm partnerskich nie nadają się do przewozu;
  • c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
 2. Ponadto Blue Fenix nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
  • a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  • b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
  • c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  • d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Blue Fenix z tytułu wykonania usługi.
 4. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Blue Fenix prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 5. Blue Fenix może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
  • a) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
  • b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
  • c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.


Podstawowe warunki wykonywania usługi

§ 4.

 1. Przesyłka, po telefonicznym zgłoszeniu przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu, bądź może zostać nadana w siedzibie Blue Fenix lub w siedzibie firmy partnerskiej, w godzinach jego pracy.
 2. Blue Fenix przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia. Nadawca może wydać inną dyspozycję, co do terminu doręczenia przesyłki, który nie może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Blue Fenix, jeżeli Blue Fenix wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
 3. Zasadą jest doręczanie przesyłki pod wskazany adres Odbiorcy . W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
 4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
 5. W przypadku nieobecności Odbiorcy, kurier pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

§ 5.

 1. Nadawca jest obowiązany oddać Blue Fenix lub firmie partnerskiej przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać Blue Fenix w opakowaniu, które powinno między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna itp.
  • być odpowiednio wytrzymałe;
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”.W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
 3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 6.

Nadawca przesyłki która nie spełnia warunków określonych w § 5 Blue Fenix złoży pisemne oświadczenie, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub ubytki w zawartości przesyłki w czasie transportu, a także opóźnienia spowodowane potrzebą ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania przesyłki ponosi Nadawca.

§ 7.

 1. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w liście przewozowym.
 2. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia Blue Fenix oraz firmy partnerskie mogą dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość oraz zawartość nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek towarowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 3. Niezgodności, o których mowa stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.

§ 8.

 1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu czytelny adres z kodem pocztowym.
 2. Jeśli przesyłka nie będzie opisana adresem Nadawca przesyłki przyjmuje odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki.

§ 9.

Przyjęcie przez Blue Fenix przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym regulaminie.

§ 10.

Od momentu przekazania przesyłki do doręczenia, lub do momentu doręczenia przesyłki przez Blue Fenix do firmy partnerskiej, pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, ubytek, lub utratę przesyłki ponosi firma kurierska doręczająca, lub odbierajaca ją.

§ 11.

W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki kurier dostarczający przesyłkę zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i kuriera) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia odszkodowania.

§ 12.

1. Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości, pod rygorem utraty roszczeń przeciwko Blue Fenix oraz firmie partnerskiej .2. Nadawca podpisując list przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie przesyłek o zadeklarowanej wartości.

§ 13.

Dopóki przesyłka znajduje się w posiadaniu Blue Fenix, Blue Fenix przysługuje prawo zastawu na niej, celem zabezpieczenia należności Blue Fenix w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez Blue Fenix na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.

Zasady odpowiedzialności i postępowanie reklamacyjne

§ 14.

 1. Blue Fenix oraz firmy partnerskie nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezachowania przez Nadawcę lub Odbiorcę przepisów określonych niniejszym Regulaminem, niewywołanych winą Blue Fenix i jego partnerów, albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy lub inne nieprzewidziane, niezależne od Blue Fenix i jego partnerów zdarzenia.
 2. Blue Fenix i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli:
  • a) przesyłka została źle zaadresowana (tj. niepodanie lub błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy);
  • Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę;
  • zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym;
 3. Blue Fenix i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
 4. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki lub kwoty £50 w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.
 5. W razie, gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, Blue Fenix oraz jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.

§ 15.

 1. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki.
 2. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków, o których mowa w pkt. 3 a-k), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako nie wniesione.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • a) nazwę oraz adres Reklamującego;
  • b) tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
  • c) oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
  • d) nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia:
  • e) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar;
  • f) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy) - oryginał;
  • g) kwotę roszczenia wraz załączonymi rachunkami;
  • h) wykaz załączonych dokumentów;
  • i) podpis Reklamującego.
 4. Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji firma kurierska informuje o tym Nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych. Uzupełnienie wszelkich dokumentów musi nastąpić w czasie umożliwiającym zachowanie 30 dniowego terminu zgłoszenia prawidłowo wypełnionej reklamacji.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji reklamujący otrzyma decyzje na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
  • a) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji;
  • b) ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
 6. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w ust. 5 załączenie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
 7. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Nadawcę. Odbiorcę lub Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez Blue Fenix z zachowaniem warunków, o których mowa ust. 3. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów.

§ 16.

Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§ 17.

 1. Jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, Blue Fenix lub partner Blue Fenix powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.
 2. Blue Fenix oraz firmie partnerskiej przysługuje prawo zastawu na przesyłce, celem zabezpieczenia należności z tytułu umowy oraz uzasadnionych dodatkowych kosztów świadczenia usług, powstałych z przyczyn leżących po stronie nadawcy lub adresata.

§ 18.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

§ 19.

 1. Regulamin niniejszy znajduje się we wszystkich Punktach Blue Fenix, na stronie internetowej www.bluefenix.co.uk, oraz na odwrocie każdego listu przewozowego. Nadawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przekazaniem przesyłki Blue Fenix lub firmie partnerskiej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 luty 2004 roku.

W

Obowiązujący kurs GBP wg NBP

 • 1 GBP

Pogoda w Londynie

Wiatr
Ciśnienie
Wilgotność
Wschód Słońca
Zachód Słońca

KONTAKT

Blue Fenix Ltd
UNIT 01-02
Fairways Business Park
Lammas Road
London
E10 7QB

office@bluefenix.co.uk
Tel. +44 2085560053
Mob. +44 7967742654
Kom. +48 883591632